Rehabilitacja społeczna

Rolą Zakładów Aktywności Zawodowej jest realizacja trzech rodzajów rehabilitacji:

  • zawodowej, rozumianej jako przygotowanie do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, wyposażenia pracownika w niezbędne umiejętności, a w miarę możliwości i kwalifikacje zawodowe (np. uprawnienia, certyfikaty),
  • leczniczej, poprzez zapewnienie dostępu na terenie Zakładu do usług rehabilitacyjnych (urządzeń i fachowej kadry),
  • społecznej, poprzez pomoc w odnalezieniu się w nowej roli, w pełnieniu różnych ról społecznych, codziennym funkcjonowaniu, poprawie jakości życia.

Dobrze funkcjonujący Zakład Aktywności Zawodowej wykazuje dużą wartość społeczną, ponieważ stanowi łącznik między zakończonym procesem edukacji, warsztatami terapii zajęciowej, a otwartym rynkiem pracy, a także pozwala osobom niepełnosprawnym osiągnąć dojrzałość i samodzielność. Systematycznie i kompleksowo realizowana rehabilitacja społeczna pomaga potencjalnym pracownikom z niepełnosprawnością osiągnąć umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

Podstawowym działaniem Kierownictwa ZAZ w Lipniaku w kierunku rehabilitacji społecznej jest zapewnienie dostępu do poradnictwa psychologicznego, które ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym i realizowana jest przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, kształtowanie umiejętności samodzielnego pełnienia funkcji społecznych oraz właściwych postaw i zachowań, jak też likwidację barier: architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych w komunikowaniu się i dostępie do informacji. Zatrudniony psychoterapeuta prowadzi poradnictwo indywidualne i grupowe, w zależności od potrzeb niepełnosprawnych pracowników. Analizując tworzone raz w roku Indywidualne Plany Rehabilitacji, w większości widać progres w zakresie zdobytych umiejętności społecznych.

Innym nieodłącznym działaniem mającym wpływa na funkcjonowanie społeczne niepełnosprawnych pracowników, jest szerokorozumiana integracja, na którą od początku istnienia Zakładu wydano kilkaset tysięcy złotych. Do tej części rehabilitacji społecznej należą liczne wyjścia kulturalno-rozrywkowe, koncerty, kręgle, wycieczki krajowe i zagraniczne. W ciągu 10 lat funkcjonowania niepełnosprawni pracownicy byli już trzykrotnie we Włoszech, Portugalii, Rydze, Czechach, Łotwa, Litwa, Estonia czy Hiszpanii. Dla osób z niepełnosprawnością wyjazd zagraniczny i lot samolotem jest ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie wzmocnieniem posiadanych umiejętności społecznych.

Zakład Aktywności SOWA w Lipniaku prowadzi szereg działań mających na celu wzmocnić umiejętności społeczne niepełnosprawnych pracowników poprzez szerokorozumianą integrację. Braki w umiejętnościach społecznych osób z niepełnosprawnościami, wynikają głównie z barier, z którymi borykają się z racji swoich dysfunkcji. Udział w wyjazdach zagranicznych motywuje również do przełamania bariery w zakresie nauki języków obcych.

Pierwszą i podstawową barierą, z którą borykają się osoby niepełnosprawne, jest ich sytuacja materialna. Jak wiadomo, ich jedynym źródłem utrzymania jest finansowe wsparcie pomocy społecznej lub świadczenia rentowe, które obecnie nie pokrywają nawet podstawowych potrzeb (tj. zakup leków, żywienia, ubrań itp.). Dlatego też funkcjonowanie struktur takich jak Zakłady Aktywności Zawodowej, w oczywisty sposób pozwalają na poprawę ich dotychczasowego bytu, a jednocześnie wpływa na ich aktywizację zawodową i społeczną. Poprawa sytuacji materialnej u tych osób ma bardzo duże znaczenie i może wpływać motywująco na ich walkę z pozostałymi przeciwnościami. Część pracowników ZAZ                        w Lipniaku, dzięki zatrudnieniu, podjęło się prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, co wzmacnia przekonanie o zasadności tworzenia i funkcjonowania jednostek zatrudnienia chronionego.

Osoby z niepełnosprawnością bardzo często są wykluczane społecznie i zawodowo, nie tylko przez pryzmat posiadanych dysfunkcji, ale również przez rolę stereotypowego myślenia i postrzegania otaczającego środowiska. Dlatego też tak ważnym jest, aby wspierać je nie tylko w realizowaniu powierzonych zadań, ale również w budowaniu pozytywnej opinii społecznej w zakresie zatrudnienia chronionego. Kierownictwo i kadra Zakładu w Lipniaku poprzez zaangażowanie  i prowadzone działania, próbują przeciwstawić się panującej marginalizacji osób niepełnosprawnych.

Zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania.