Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) ? dalej RODO ? informuję, że:

 

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku z siedzibą Lipniak 3, 16-402 Suwałki, e-mail: biuro@zazsowa.pl, tel. 512 194 590.

 

Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych ? Mariusz Zalewski, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@zazsowa.pl lub telefonicznie: 606142730

 

 

II. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w następujących celach:

 1. w celu realizacji przez Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku ustawowych zadań publicznych określonych w przepisach prawa lub w ramach sprawowania misji publicznej powierzonej Administratorowi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. w innych celach na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku można kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku z siedzibą Lipniak 3, 16-402 Suwałki.

 

 

III. Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania,
 2. prawo do usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania,
 3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ? Administrator zaprzestanie przetwarzać dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 ? 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszenia przepisy RODO.

 

 

IV. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 1. w zakresie realizacji zadań określonych w pkt. III lit. a i c klauzuli ? wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne, natomiast zakres danych osobowych został określony w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych, podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia stosownego postępowania przewidzianego przepisami prawa, zmierzającego do realizacji Pani/Pana żądania określonego w podaniu/wniosku, a konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie podania/wniosku bez rozpatrzenia,
 2. w celu zawarcia i realizacji umowy ? warunkiem zawarcia umowy, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,
 3. w przypadku innych celów ? na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tego celu.

 

 

V. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 1. w zakresie realizacji zadań określonych w pkt. III lit. a i c klauzuli ? przez okres niezbędny do realizacji tych zadań oraz okres określony przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi (przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 2. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy ? do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 3. do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, jeżeli to przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody (jednakże należy pamiętać, że prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

 

VI. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być też strony postępowań administracyjnych.

 

 

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Decyzje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

– Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

 

Zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania.