Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie usług społecznych – szansą na sukces”

Powiat Suwalski wraz z Zakładem Aktywności Zawodowej SOWA, pozyskał środki z Krajowego Planu Odbudowy na przedsięwzięcie pn. ,,Wsparcie usług społecznych – szansą na sukces” realizowanego w ramach Programu ,,Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.
Działania planowane do realizacji w ramach oferowanego wsparcia, pomogą pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie ZAZ SOWA w Lipniaku wobec wyzwań społecznych, gospodarczych, jak również wzmocnią potencjał tej jednostki poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i możliwość rozwoju dotychczasowych usług.

ZAZ SOWA poprzez realizację działań założonych w ramach Programu, dokona zakupu urządzeń, które pozwolą rozszerzyć ofertę świadczonych usług, a co za tym idzie wzmocnią budżet jednostki:

1) Zakup stołów i krzeseł kateringowych:
Pozwoli na zwiększenie skali świadczonych usług (meble na ok. 100 osób) oraz umożliwi realizowanie jednocześnie imprez okolicznościowych w obiekcie i poza nim, co zwiększy wpływy finansowe

2) Zakup grillo-wędzarni:
Zakup pozwoli wyjść z usługą wędzarniczą i gastronomiczną poza siedzibą z racji mobilności urządzenia, co zwiększy poziom świadczonych usług. Zabieg ten będzie rozszerzeniem profilu działalności o dodatkową usługę oraz pozwoli uzyskać niezbędne świadectwa wędzarnicze dla pracowników Zakładu.

3) Zakup komory hiperbarycznej:
Zakup ten, uatrakcyjni obiekt dla klientów noclegowych poprzez świadczenie innowacyjnej usługi prozdrowotnej polegającej na wykonywaniu zabiegów tlenoterapii, która jest idealnym rozwiązaniem dla osób z różnymi schorzeniami, w tym głównie dla osób po przebyciu Covid 19. Ta inwestycja pozwoli rozszerzyć świadczone usługi dla niepełnosprawnych pracowników w ramach rehabilitacji leczniczej.

4) Wykonanie audytu energetycznego:
Zlecenie usługi wykonania audytu energetycznego, pozwoli jednostce uzyskać dokumentację techniczną (ocena energetyczna), która z kolei jest podstawą do planowanej modernizacji obecnego źródła ciepła. W perspektywie, wymiana źródła ciepła z kotłów węglowych, na alternatywne źródło, pozwoli nie tylko zmniejszyć emisję czynników szkodliwych dla środowiska, ale przede wszystkim obniży roczne koszty grzewcze jednostki (opał, przeglądy, etc.)

EFEKTY PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Każde w w/w działań ma na celu wzmocnić dotychczasową działalność ZAZ-u, a tym samym zapewnić stabilność finansową poprzez świadczenie atrakcyjnych usług odpowiadających potrzebom rynku i na większą skalę.

Ponadto, doposażenie ZAZ we wnioskowane urządzenia, pozwoli utrzymać płynność finansową, która to bezpośrednio wpłynie na utrzymanie zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, a to z kolei pozwoli na dalsze niwelowanie zjawiska wykluczenia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością.
Wszystkie działania zaplanowane do realizacji w ramach wsparcia, mają na celu pośrednio, lub bezpośrednio wpłynąć na jakość świadczonych usług oraz rozwój dotychczasowej działalności w zakresie świadczenia usług społecznych, a co za tym idzie wesprzeć proces budowania stabilnej pozycji jednostki na rynku pracy chronionej, przy jednoczesnym wzmocnieniu sfery finansowej.
Dzięki kierunkowemu wsparciu w ramach Programu, możliwe będzie zwiększanie pozytywnego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich udziału w procesie rozwoju usług społecznych.

KWOTA DOFINANSOWANIA:  170.000 zł

 

Zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania.