Projekt „Gotowi na zmiany!” 2017-2019

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku wspólnie z Zakładem Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku jest realizatorem projektu „Gotowi na zmiany!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Wnioskodawcą jest Powiat Suwalski z siedzibą w Suwałkach.
Okres realizacji wsparcia: 01 października 2017 roku – 31 września 2019 roku.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 50 osób (30 mężczyzn, 20 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną z powiatu suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2019 z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

W projekcie przewidziane są wparcia w dziedzinach m.in.:

 1. Poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, prawne i zawodowe,
 2. Kursy / szkolenia zawodowe, w tym:
  a. Ogrodnik terenów zieleni,
  b. Portier z modułem Palacz CO i 1kV,
  c. Ekspozytor towarów,
  d. Pracownik obsługi telefonicznej,
  e. Pomoc kuchenna,
  f. Kelner,
  g. Florysta z elementami dekoracji wnętrz,
  h. Konserwator powierzchni płaskich z obsługą maszyn sprzątających.
 3. Staże / Praktyki zawodowe
 4. Warsztaty kompetencji

Zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania.